Gå til indhold

Hyldespjældets helhedsplan

Helhedsplanen for Hyldespjældet har været mange år undervejs og er udarbejdet i samarbejde med beboerne i Hyldespjældet, Vridsløselille Andelsboligforenings organisationsbestyrelse, Landsbyggefonden og Albertslund Kommune.

Bygningerne i Hyldespjældet lider af en række bygningsfysiske problemer, der skal udbedres. Der er bl.a. behov for en genopretning af tage hvor alt tagpap og tagenes isolering udskiftes, udbedring af skader på betonfacadeelementer og udskiftning af udtjente vinduer og døre.
Som et led i helhedsplanen skal en række utidssvarende boliger bestående af lejligheder i 3 etager med dårlig rumudnyttelse, ændres til tilgængelighedsboliger, som der er et stigende behov for i området.

Helhedsplanen for Hyldespjældet er udarbejdet i samarbejde med beboere, afdelingsbestyrelse, BO-VEST og den tilknyttede rådgiver COWI. Der er løbende blevet afholdt informationsmøder og workshops. Helhedsplanen har været til afstemning 2 gange i boligafdelingen. Første gang i december 2017, hvor helhedsplanens forslag til sammenlægning af boliger blev godkendt. Beboerne ønskede justeringer af helhedsplanen, så den ikke ville medføre huslejestigninger.
Den reviderede helhedsplan på præsenteret for beboerne i Hyldespjældet på et meget velbesøgt beboermøde den 14. marts 2018. Ved den efterfølgende digitale afstemning godkendte beboerne helhedsplanen, med overvældende flertal: 196 stemte for mens 6 stemte imod. Helhedsplanen blev herefter også godkendt i Vridsløselille Andelsboligforenings organistationsbestyrelse og Albertslund Kommune.

Hvad skal renoveres?

Renoveringsindsatsen af Hyldespjældet er omfattende, og rummer en gennemgribende renovering af tage, genopretning af betonfacader, udskiftning af vinduer og døre samt etablering af et bredere boligudbud med hensyn til størrelse og tilgængelighed i høj kvalitet.

Forbedring / genopretning

 • Genopretning af facadeelementer og renovering af lodrette fuger, så fugt og skimmel mindskes
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Renovering af tage og tagterrasser samt udskiftning af tagisolering på alle bygninger
 • Renovering af materialegård og beboerhus

Miljø og indeklima

 • Øget isoleringsgrad med mere tagisolering, nye vinduer og døre
 • Etablering af mekanisk udsugning i bad og friskluftsventiler i opholdsrum
 • Skimmelsanering af entrégulve
 • Etablering af radonsug i alle boliger for effektivt at nedbringe niveauet af radon
 • Renovering og udskiftning af tagbrønde, dræn samt stikledninger
 • Evt. efterisolering af sokler

Oversigt over aktiviteter i de enkelte boligtyper

 • 20 3-etagers boliger og 33 1-rums boliger ombygges til 20 2-etagers boliger og 20 boliger med øget tilgængelighed
 • 2-etagers boligerne bliver 3-4 værelser fordelt på 90-100 m2 og er beliggende på 1-2 sal. Boligerne forsynes fra egen udvendig trappe og får egen tagterrasse
 • Boliger med øget tilgængelighed bliver 2-3 værelser fordelt på 50 m2 med egen indgang fra terræn og en lille have. Terræn reguleres for niveaufri adgang
 • Alle nye boliger får nye køkkener, partielt nye gulve eller renovering af eksisterende samt nye indvendige døre mv.
 • Begge boliger får eget skur i baghaven. Boligen med øget tilgængelighed får afgang til skur fra egen have, mens 2-etagers boligen får adgang fra bagstræde.

Vridsløselille Andelsboligforening har efter anbefaling fra byggeudvalget besluttet at de nye boliger med øget tilgængelighed bliver tildelt efter fleksible kriterier. Beboere der er over 55 år eller personer der kan dokumentere varig nedsat førlighed bliver tilbudt boligerne først. Lejlighederne i 2 etager tilbydes efter samme vilkår som øvrige boliger i Hyldespjældet.

Du kan læse mere om omlægning af lejlighederne i dokumenterne herunder

Tidsplan

Den foreløbige tids- og handlingsplan for helhedsplanen for Hyldespjældet ser således ud:

 • Udsendelse af udbudsmateriale - 8. august 2019
 • Prækvalifikationsfrist - 10. september 2019
 • Udsendelse af meddelelse om prækvalifikation - 26. september 2019
 • Tilbudsfrist for indledende tilbud - 7. november
 • Frist for aflevering af revideret tilbud - 7. januar 2020
 • Forventet kontraktindgåelse med totalrådgiver - 4. februar 2020
 • Totalrådgiver går i gang - 1. marts 2020
 • Udpegning af de 20 3-etagers boliger, der skal ændres - medio 2020
 • Udbud af entreprise - marts 2021*
 • Licitation - september 2021*
 • Skema B - godkendelse af anskaffelsessum før byggestart - januar 2022*
 • Byggestart - primo 2022*
 • Byggeperiode - 1 år og 9 måneder

*Forventet

 

Hvis du vil læse mere om renoveringsprojektet, kan du downloade COWI's beskrivelse af projektet her. 

Hyldespjældets renovering

Hyldespjældet er i gang med at blive renoveret. Du kan derfor, på denne side, finde information om helhedsplanen, de forskellige fokusgrupper, beboermøder og hente de dokumenter som løbende bliver lavet omkring helhedsplanen.

Separator icon