Hyldespjældets helhedsplan

Helhedsplanen for Hyldespjældet har været mange år undervejs og er udarbejdet i samarbejde med beboerne i Hyldespjældet, Vridsløselille Andelsboligforenings organisationsbestyrelse, Landsbyggefonden og Albertslund Kommune.

Bygningerne i Hyldespjældet lider af en række bygningsfysiske problemer, der skal udbedres. Der er bl.a. behov for en genopretning af tage hvor alt tagpap og tagenes isolering udskiftes, udbedring af skader på betonfacadeelementer og udskiftning af udtjente vinduer og døre.
Som et led i helhedsplanen skal en række utidssvarende boliger bestående af lejligheder i 3 etager med dårlig rumudnyttelse, ændres til tilgængelighedsboliger, som der er et stigende behov for i området.

Helhedsplanen for Hyldespjældet er udarbejdet i samarbejde med beboere, afdelingsbestyrelse, BO-VEST og den tilknyttede rådgiver COWI. Der er løbende blevet afholdt informationsmøder og workshops. Helhedsplanen har været til afstemning 2 gange i boligafdelingen. Første gang i december 2017, hvor helhedsplanens forslag til sammenlægning af boliger blev godkendt. Beboerne ønskede justeringer af helhedsplanen, så den ikke ville medføre huslejestigninger.
Den reviderede helhedsplan på præsenteret for beboerne i Hyldespjældet på et meget velbesøgt beboermøde den 14. marts 2018. Ved den efterfølgende ved digitale afstemning godkendte beboerne helhedsplanen, med overvældende flertal: 196 stemte for mens 6 stemte imod. Helhedsplanen blev herefter også godkendt i Vridsløselille Andelsboligforenings organistationsbestyrelse og Albertslund Kommune.

Hvad skal renoveres?

Renoveringsindsatsen af Hyldespjældet er omfattende, og rummer en gennemgribende renovering af tage, genopretning af betonfacader, udskiftning af vinduer og døre samt etablering af et bredere boligudbud med hensyn til størrelse og tilgængelighed i høj kvalitet.

Forbedring / genopretning

 • Genopretning af facadeelementer og renovering af lodrette fuger, så fugt og skimmel mindskes
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Renovering af tage og tagterrasser samt udskiftning af tagisolering på alle bygninger
 • Renovering af materialegård og beboerhus

Miljø og indeklima

 • Øget isoleringsgrad med mere tagisolering, nye vinduer og døre
 • Etablering af mekanisk udsugning i bad og friskluftsventiler i opholdsrum
 • Skimmelsanering af entrégulve
 • Etablering af radonsug i alle boliger for effektivt at nedbringe niveauet af radon
 • Renovering og udskiftning af tagbrønde, dræn samt stikledninger

Oversigt over aktiviteter i de enkelte boligtyper

 • 20 3-etagers boliger og 33 1-rums boliger ombygges til 20 2-etagers boliger og 20 boliger med øget tilgængelighed
 • 2-etagers boligerne bliver 3-4 værelser fordelt på 90-100 m2 og er beliggende på 1-2 sal. Boligerne forsynes fra egen udvendig trappe og får egen tagterrasse
 • Boliger med øget tilgængelighed bliver 2-3 værelser fordelt på 50 m2 med egen indgang fra terræn og en lille have. Terræn reguleres for niveaufri adgang
 • Alle nye boliger får nye køkkener, partielt nye gulve eller renovering af eksisterende samt nye indvendige døre mv.

Du kan læse mere om omlægning af lejlighederne i dokumenterne herunder

Genhusning

Renoveringen medfører, at 53 boliger omdannes til andre boligtyper. Derfor skal beboerne i disse boliger genhuses midlertidigt eller permanent. 

BO-VEST vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere som skal genhuses midlertidigt eller permanent, og vil forsøge at opfylde ønsker om bolig og sikre at processen foregår så smertefrit som muligt. Alle berørte beboere får stillet flyttekasser og flyttehjælp til rådighed, og har mulighed for personlig samtale med BO-VEST genhusningsmedarbejdere.

Det kan være forskelligt fra bolig til bolig, hvordan genhusning foregår og der vil løbende blive holdt orienteringsmøder om genhusning inden arbejdet starter i blokkene. Alle beboere, der skal genhuses, vil blive informeret om de konkrete planer i god tid forinden og de vil få præcise informationer om, hvordan det foregår.

Genhusningen sker som udgangspunkt lokalt i Hyldespjældet.

Tidsplan

Den foreløbige tids- og handlingsplan for helhedsplanen for Hyldespjældet ser således ud:

 • Behandling af skema A i Kommunalbestyrelsen september 2018
 • Skema A fremsendelse til Landsbyggefonden med forventet tilsagn i indeværende år
 • Rådgiverudbud af projektering og byggeledelse for Hyldespjældet sker i frem til 2. kvt. 2019
 • EU-udbud af det samlede entreprenørarbejde med renovering og helhedsplan forventes at kunne gennemføres i 3. kvt. 2020
 • Skema B behandling i Kommunalbestyrelse og i Landsbyggefonden 2. kvt. 2021
 • Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt i 1. kvt. 2022
 • Den samlede renovering forventes realiseret indenfor 24 måneder med forventet afslutning i 1. kvt. 2024 

NB! Denne tidsplan gælder kun hvis Landsbyggefonden giver tilsagn i år 2018. Alle efterfølgende trin afhænger heraf og skal udskydes tilsvarende hvis fonden først giver tilsagn efter nytår. 

Hvis du vil læse mere om renoveringsprojektet, kan du downloade COWI's beskrivelse af projektet her.