Gå til indhold

Er skimmel et stort problem i Hyldespjældet?

Der er løbende, som en del af forberedelserne af helhedsplanen lavet undersøgelser af skimmelsituationen i Hyldespjældet. I grove træk er konklusionen, at Hyldespjældets boliger er bygget på en måde, der gør, at der er risiko for, at der kan forekomme skimmel.

Der er siden 2003 blevet lavet en række undersøgelse af indeklimaet i Hyldespjældet. COWI gennemgik, i forbindelse forberedelsen af helhedsplanen alle de tidligere undersøgelser, og lavede deres egen deres egen undersøgelse.

COWIs undersøgelse ledte efter fællestræk i forekomsterne af skimmel for at afdække, om Hyldespjældets boliger havde generelle problemer med konstruktionerne.

Undersøgelsen fandt skimmel i en del boliger for eksempel ved kuldebroer i hjørnerne, på kolde ydervægge og udvendigt ved soklerne.

Hovedparten af skimmelforekomsterne udgjorde imidlertid ikke et sundhedsmæssigt problem. Skimmelværdierne holdt sig indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

COWI konkluderes altså, at der var skimmel rundt omkring med ikke farlig skimmel.

Hyldespjældets beboere er gode til at mindske risikoen for skimmel
I sin konklusion skriver COWI at det er beboernes fortjeneste, at der ikke blev fundet mere skimmel end tilfældet var. Hyldespjældets beboere er meget opmærksomme og har en god adfærd, der betyder, at skimmelværdierne holdes nede. De er gode til at lufte ud, vaske ned og ikke møblerer for tæt op ad ydervægge. 

Læs mere om hvordan du selv mindsker risikoen for skimmel i din bolig. 

Den skimmel der findes i Hyldespjældet kommer primært fra bygningerne selv. Den måde de er konstrueret på med store arealer mod fri luft, fejl i konstruktionerne og vinduer og døre i dårlig stand er hovedårsagen til skimmelforekomsterne i Hyldespjældet.

Undersøgelse fandt skimmel i en del boliger. Hovedparten af skimmelen udgjorde imidlertid ikke et sundhedsmæssigt problem, men holdt sig indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
COWI

Hvilke undersøgelser har COWI lavet?
Som en del af forundersøgelserne til helhedsplanen, har COWI i 2013 og i 2017 foretaget undersøgelser af indeklimaet i et udvalg af boliger i Hyldespjældet. Før helhedsplanen blev igangsat, var der blevet foretaget forskellige undersøgelser, bl.a en spørgeundersøgelse om indeklimaet blandt beboerne i 2003.

Hvor mange boliger er blevet undersøgt?
Der er blevet undersøgt og analyseret på en stor del af afdelingens boliger før og i løbet af helhedsplanen.

I spørgeskemaundersøgelsen fra 2003 svarede 171 af 390 boliger, svarende til 44% af boligerne i Hyldespjældet.

I 2013 blev der udvalgt 24 boliger til undersøgelse af skimmel i terrændæk og gulvkonstruktion og 9 steder til TV-inspektion af stikledninger.

I 2017 foretog driften skimmelmålinger i 40 boliger, hvilket gav 91 skimmelprøver. COWI analyserede termografi/varmefotograferinger af ydervægskonstruktionen fra 7 boliger.

Hvad er blevet undersøgt?

 • I spørgeskemaundersøgelsen fra 2003 blev beboerne b.la spurgt om dug og kondens på vinduerne, rumtemperatur, træk fra vinduer og døre og fodkulde.

  På baggrund af beboernes besvarelser blev der repareret lister omkring hoveddøre, opsat nye radiatorer, lavet friskluftventiler og forbedret ventilation i badeværelser i en række boliger.
 • I 2013 undersøgte COWI for skimmel i terrændæk/betondæk og gulvkonstruktion i stueetagen i et udvalg af boligerne og udførte tv-inspektioner af regnvandsledningerne.

  Undersøgelserne viste, at det især var i entreen og langs fundamentet, at der kunne påvises fugt og skimmel under gulvene pga. utætte døre og karme samt at der var en sammenhæng mellem steder med skimmel under gulv og steder med opfugtede sokler pga. svigt i regnvandsledninger og -brønde udenfor boligerne.
  Desuden blev der påpeget problemer med kuldebroer ved sokler og skimmel på indervægge på grund af lave overfladetemperature indvendigt på ydervæggene. Dette skyldes del lave isoleringsgrad af de eksisterende ydervægskonstruktioner og sokler.

 • Alle beboere blev i 2017 opfordret til at henvende sig, hvis man havde mistanke om indeklimaproblemer. Undersøgelsen viste skimmelforekomster i 79 af de 91 skimmelprøver, der var indsamlet fra de 40 boliger.

  De hyppigst forkomne skimmelsteder på indersiden af ydervæggene er ved hjørner mellem gulv/væg, ved gulv og ved hjørner mellem loft/væg.

  Analyse af termografibillederne bekræftede at det er de overflader, der er koldest og derfor har størst risiko for skimmelvækst. Skimmelundersøgelsen viste, at der er stor risiko for skimmelvækst indvendigt på ydervæggene.

Opfølgning på tidligere undersøgelser
Det er nu tre år siden, at COWI lavede den sidste undersøgelse. Hyldespjældets ejendomskontor har derfor iværksat en opfølgende gennemgang af skimmel i Hyldespjældets boliger. Gennemgangen er blevet foretaget i januar og februar 2020 og udbedringen vil ske løbende efter aftale med de berørte beboere. 

Det er vigtigt du henvender dig, hvis der er skimmel i din bolig
Det er vigtigt du henvender dig direkte til ejendomskontoret, hvis der er skimmel i din bolig. Kun på den måde, kan BO-VEST danne sig et retvisende billede af Hyldespjældets indeklimaer. Resultatet af undersøgelserne indgår i det videre arbejde med helhedsplanen. 

Hvad viser undersøgelserne?
De forskellige tekniske indeklimaundersøgelser og spørgeundersøgelser blandt beboerne i Hyldespjældet peger alle på, at der nogle steder er udfordringer med skimmel på ydervægge og en oplevelse blandt beboerne af, at boligerne kan være kolde og med trækgener. Disse forhold skyldes overvejende primært den måde husene er bygget på, og deres stand:

 • Nedslidte og utætte vinduer og døre, der giver træk og fugt.
 • Dårligt fungerende ventilation i bad, stuer og værelser.
 • Fugtige sokkelkonstruktioner på grund af utætte regnvandsledninger og brønde.
 • Ringe isoleret tag- og ydervægge og konstruktioner med kuldebroer, der giver mange kolde overflader i forhold til boligareal.

Helhedsplanen vil skabe et bedre indeklima
Helhedsplanen indeholder tiltag, der skal hjælpe på disse problemer. Desuden vil rådgiverne som et led i deres arbejde med projektering lave en indeklimaundersøgelse, der skal sikre, at de tiltag som er en del af helhedsplanen, er tilstrækkelige til at sikre et sundt indeklima i Hyldespjældet. Det er derfor vigtigt du melder det til ejendomskontoret, hvis du oplever skimmel i din bolig.